Album VIRGO – texty písní a jejich české překlady


source: http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=473802469&blogId=496294856
All lyrics: Andre Matos Translated by Jasona
TO BE BÝT
Hudba: Sascha Paeth
I never thought i’d rest my life
Like dreams don’t dare to pretend
But a single day can change
All the future that you’ve planned
To go and see what’s there for me
To be… or not to be?

You’re laying here lonely
And I wish you speak
But the wires tell your stories
Cause your body is too weak
I take your hand and there’s nothing
Is there someone inside?
And if there is,
is it still you in this body that’s dying

There is a soul that keeps hearing
What’s you’re going to say
There is a soul that keeps feeling
It’s someone who is longing to stay

I’m not sure but I hope that
I can help you if I could
Is it right that I’m thinking?
And is it wrong if I do?
How will I know the answer?
How can I stand the pain?
Hoe will I know the reason?
Why you’re going away?

There is a way and I’m walking
There’s a light in the dark
There’s my hope that is leading
Me back to my life if I fight if I fight

Time goes by but standing still
All my life is passing by tears run dry
Words are gone
How can I keep going on – all alone?
There is a soul that keeps hearing
What you’re going to say
There is a soul that keeps feeling
It’s someone who is longing to stay

Nikdy jsem si nemyslel, že bych zastavil svůj život
jako se sny nepokouší předstírat
ale jediný den může změnit
celou budoucnost, kterou sis plánoval
jít a uvidět, co je tam pro mne
být…či nebýt?

Ležíš zde osamělá
přeji si, abys mluvila
ale struny ti poví příběhy
protože tvoje tělo je příliš slabé
vezmu tvoji ruku a není tam nic
je tam uvnitř někdo?
A pokud ano,
jsi to stále ty v tomto těle, které umírá

Je tam duše, která stále slyší
co řekneš
je tam duše, která stále cítí
je to někdo, kdo touží zůstat

Nejsem si jistý, ale doufám,
že ti můžu pomoci, pokud smím
je to správné, že přemýšlím?
A je to špatné, pokud to dělám??
Jak poznat odpověď?
Jak můžu vydržet tu bolest?
Jak poznat ten důvod?
Proč odcházíš?

Je zde způsob a já jdu
Je tam světlo v temnotě
Je tam moje naděje, která mě vede
zpět do mého života, pokud bojuji, pokud bojuji

Čas plyne, ale zastaví se tiše
celý můj život je procházení slzami, které vysychají
slova jsou pryč
Jak mohu dále pokračovat – tak sám?
Je zde duše, která stále slyší
Co řekneš
Je zde duše, která stále cítí
Je to někdo, kdo touží zůstat

CRAZY ME? JÁ BLÁZEN?
Hudba: Sascha Paeth
Talk to me, let me hear the sound
Don’t walk away, let me be around
Let me smell, what I used to like
On my knees – let me creep tonight

I wanna be the one
I wanna be someone
I’m begging for my sweet divine

Crazy me, cause I try to get
What I deserve, going vaguely mad
I count the hours, I count the days
To stop the pain and to start the chase

I wanna be the one, don’t wanna be alone
I’m begging for my sweet ruin maybe

To let me know you’re not denying
Just blink an eye and I am dying for trying
Let’s go on fighting through the days
Believing in our love and hate
I’m crying and sighing again

Watch ahead I can feel the sun
Looking back, there was something wrong
Am I blind – I don’t see the signs
Am I dumb – I don’t hear the lies

You whisper softly in my ears
As marking bloody on my back – I was here!
I take the blame – you take control
All of my body and my soul
I’m fighting and dying
Crying and sighing again

Mluv se sebou, abych slyšel zvuk
Neodcházej, ať jsem nablízku
Ať cítím, co jsem míval rád
Na svých kolenou – ať se dnes v noci plazím

Chci být jediný
Chci být někdo
Prosím o svoji sladkou božskou

Já blázen, protože se pokouším dostat
co si zasloužím, nejasně šílím
Počítám hodiny, počítám dny,
abych zastavil bolest a začal lov

Chci být jediný, nechci být sám
Prosím snad o svoji sladkou záhubu

Abych se dozvěděl, že neodmítáš
Jenom mrkni a moc rád se pokusím
Pojďme bojovat napříč dny
věřící v naši lásku a nenávist
Pláču a znovu naříkám

Pohleď dopředu, cítím slunce
dívám se zpět, bylo tam něco špatně
a jsem slepý – nevidím znamení
jsem hluchý – neslyším lži

Šeptáš mi zlehka do uší
jako když značíš krví moje záda – byla jsem tu!
beru vinu – ty bereš kontrolu
celého mého těla a mé duše
Bojuji a umírám
pláču a znovu naříkám

TAKE ME HOME VEZMI MNE DOMŮ
Hudba: Andre Matos
I am a victim of tragedy
And I am a victim of fate
And I live inside a few memories
Of someone who walks in the past

So now hear the things that I wanna say
And I see that you really care
Don’t wanna be somebody who keeps the faith
In something that’s no longer there

I believed there would’ve been another chance
For us all to get kid of the storm
But you see I’ve got nothing in my hands
And I weep like never before

Time goes by and I’m still running
Running down an endless road
Getting further toward the future
Just to find my way home

I am a victim of agony
And I am a victim of pain
And I’ll live forever in your fantasy
Cause we both, we just feel the same

Time goes by and I’m still running
Running down an endless road
Getting further toward the future
Just to find my way home

Jsem obětí tragédie
a jsem obětí osudu
a žiji uvnitř několika vzpomínek
na někoho, kdo se prochází minulostí

Tak teď poslouchej věci, které chci říci
a vidím, že opravdu dáváš pozor
nechci být někdo, kdo věří
v něco, co už zde není

Věřil jsem, že by zde byla další šance
Pro nás všechny, abychom dostali dítě bouře
ale vidíš, že nemám ve svých rukou nic
a naříkám jako nikdy dříve

Čas plyne a já stále běžím
Běžím dolů po nekonečné cestě
Dostávám se dále do budoucnosti
jen abych nalezl cestu domů

Jsem obětí agónie
a jsem obětí bolesti
a budu žít navždy ve tvé fantazii
protože my oba, my cítíme to samé

Čas plyne a já stále běžím
Běžím dolů po nekonečné cestě
Dostávám se dále do budoucnosti
jen abych nalezl cestu domů

BABY DOLL PANENKA
Hudba: Sascha Paeth
It seems to me that you never had
A place to lay your soul
It seems to me when you raise your head
I see these eyes of stone
What can I do?

Could you tell what you really think?
Could you light this fire?
Do you need my helping hand?
Do you believe in desire?

You find a way to push me down
You bend my nerves,
To be around with you

Cant’ you see – I’m not your baby doll
Cant’ you see – I’m not your baby doll

Homeward bound to anywhere
Nothing ever lasts
You take your place, cause you have nowhere
To go without a task

Zdá se mi, že jsi nikdy neměla
místo, kam složit svoji duši
Zdá se mi, když zvedneš svoji hlavu,
že vidím ty oči z kamene
Co mohu dělat?

Mohla bys řict, co si doopravdy myslíš?
Mohla bys zapálit ten oheň?
Potřebuješ moji pomocnou ruku?
Věříš v touhu?

Najdeš cestu, jak mě pošlapat
Hraješ na moje nervy,
abych ti byl nablízku

Nevidíš – nejsem tvoje panenka
Nevidíš – nejsem tvoje panenka

Loď směřující nikam
nic netrvá věčně
Máš svoje místo, protože nemáš nic
jít bez břemene

NO NEED TO HAVE AN ANSWER NENÍ TŘEBA MÍT ODPOVĚĎ
Hudba: Andre Matos
Leave me, if I still cry
There’s no need to have an answer
To raise and fly
Far beyond the seven oceans a sun may shine

Leave me in the arms of pain, away…

Hold me, I’ve gone too high
And the clouds I left below me
Now seem to hide
All the bird I kept inside me, falling apart…

Hold me in your arms again
Take your time to understand
Get out to the light of day
Spread your wings, no matter when

Just you and me
Together relieve
To ever believe
In you and me

Look back, the land so far…
From above it’s like a puzzle
All filled with scars
Far beyond the seven oceans
I’ve found a star

Clouds I left below one day
Now are the ones who light the way…

Just you and me
Together relieve
To ever believe
In you and me

Just you and me
To stay hand in hand
And go until the end
Of you and me

"Everyday we learn something
Everynight we dream another’s dream
Every places recalls something
Everyone we meet we’ll meet again"

Opusť mě, pokud stále pláču
Není třeba mít odpověď,
abych se vznesl a letěl
Daleko za sedmi oceány může svítit slunce

Opusť mě v náručí bolesti, pryč…

Drž mě, dostal jsem se moc vysoko
a mraky jsem zanechal pod sebou
teď se zdají skryté
všechno ptactvo jsem zanechal v sobě, rozpadám se…

Drž mě opět ve svém náručí
Dej si čas na pochopení
vyjdi k dennímu světlu
zvedni svá křídla, je jedno kdy

Jen ty a já
se spolu utěšíme
Budeme navždy věřit
v tebe a ve mne

Podívej se zpět, země je tak daleko…
Shora je jako skládanka
vše plné jizev
daleko za sedmi oceány
jsem našel hvězdu

Mraky jsem jednoho dne zanechal dole
nyní jsou těmi, kteří rozsvítí cestu…

Jen ty a já
se spolu utěšíme
Budeme navždy věřit
v tebe a ve mne

Jen ty a já
zůstaneme ruku v ruce
a půjdeme až do konce
tvého a mého

"Každý den se něco naučíme
Každou noc sníme jiný sen
Každé místo vyvolává něco
Každého, koho potkáme, potkáme znovu"

DISCOVERY OBJEV
Hudba: Andre Matos
It’s easy for us to be
Anywhere we dare to decide
From millions of memories
There’s one, that I know,
That will never die…

Into you’re eyes, deep in your soul
The flame is still burning on
What if we stay here all alone
Discovering the world

I guess that I’ve never seen
Such a moon as big as tonight
And whatever it means to me
I’m sure it will keep on moving the tides

Into your eyes, deep in your soul
I know the flame is still burning on
What if we stay simply here on our own
Collecting the stars?

Something new deep in the sky
Playing the sound of eternity
Still here we stand, gazing at the night
While other worlds keep in harmony away…

Until the day returns…!

Je pro nás snadné být
kdekoli se odvažujeme rozhodnout
z milionů vzpomínek
je jedna, kterou znám,
která nikdy nezemře…

V tvých očích, hluboko ve tvé duši
plamen stále hoří
Co když zde zůstaneme sami
objevujíce svět

Domnívám se, že jsem nikdy neviděl
tak velký měsíc jako dnešní noci
a cokoli to pro mne znamená
jsem si jistý, že to bude stále uvádět do pohybu příliv a odliv

V tvých očích, hluboko ve tvé duši
vím, že ten plamen stále hoří
co když zde zůstaneme jednoduše sami
sbírajíce hvězdy?

Něco nového hluboko na nebi
hrající zvuk věčnosti
tiše zde stojíme, zíráme do noci
zatímco další světy zůstávají v harmonii stranou…

Dokud se nevrátí ten den…!

STREET TO BABYLON ULICE DO BABYLONU
Hudba: Andre Matos
Since I saw your face again, I wasn’t sure
In your urgent silence, looking good
With those claws of feather gently round my neck
And the strangest taste of never coming back…

So, I realized the scene in black and white
Even if I told you I’m never right!
And you kept pretending well
Now it’s time to choose for paradise or hell
And wipe off the bad dreams of my mind
All the bad dreams of my mind
To realize I dare
My feelings now to share, everywhere…

But again you came so fast to take control
Lake a spider dancing fooling on the wall
May you just be crazy, may you just be right
But for now remember… hell or paradise
And wipe off the bad dreams of my mind
All the bad dreams on my mind
To realize I dare
My feelings now to share, everywhere…

Always in my dreams, I felt you close to me
Laughing in my face, killing my fantasy
How long could I stand, how long it’s meant to be?
But now it’s mine… now the whole world is mine!

And I could remind you forever what you’ve been
Till your bones dissolve, you’d think of me
So you’d keep pretending long, forevermore as the spider dance.
Fooling on the wall…

And wipe off the bad dreams of my mind
All the bad dreams on my mind
To realize I dare
My feelings now to share, everywhere…

Od té doby, co jsem opět viděl tvoji tvář, nebyl jsem si jistý
ve tvém naléhavém mlčení, vypadá dobře
s těmi drápy z peří něžně kolem mého krku
a nejpodivnější chutí nenávratna…

Tak, pochopil jsem tu scénu v černém a bílém
Dokonce i jestliže jsem ti řekl, že nemám nikdy pravdu!
a ty jsi stále dobře předstírala
nyní je čas, vybrat si ráj nebo peklo
a vymazat špatné sny ze své mysli
všechny špatné sny ze své mysli
abych pochopil, že si troufám
sdílet teď svoje pocity, všude…

Ale znovu jsi přišla tak rychle, abys přebrala kontrolu
Jako pavouk tančící hravě na stěně
můžeš být bláznivá, můžeš mít pravdu
ale teď si pamatuj… peklo nebo ráj
a vymaž špatné sny z mé mysli
všechny špatné sny v mé mysli
abys pochopila, že si troufám
sdílet teď svoje pocity, všude…

Vždy v mých snech, cítil jsem tě blízko sebe
smějící se mi do tváře, zabíjející moji fantazii
jak dlouho jsem mohl vydržet, jak dlouho to mělo být?
ale teď je to moje…teď je celý svět můj!

a mohl bych ti připomenout navždy, co jsi byla
dokud tvé kosti nezmizí, myslela bys na mne
tak bys dlouho předstírala, navždy jako pavoučí tanec.
hrající si na stěně…

a vymaž všechny zlé sny z mé paměti
všechny zlé sny v mé paměti
abys pochopila, že si troufám
sdílet teď svoje pocity, všude…

RIVER ŘEKA
Hudba: Sascha Paeth
Waking up your fantasy
Starts by simply saying
In your world of apple trees and flowers never fading
Please take me where you wanna be
We live in childhood memories
Our little piece of heaven
In our world of make believe
We can make it happen
I wanna find what you’re searching for in heaven

But sometimes I’m drowning in the rivers that you cry
Sometimes I’m sinking while I try to relate to your mind
Sometimes I’m hoping and I fear
Cause I’m so near, with you in outer space

I’m saving all the tears you cry
To fill a sea of sadness
And later when we learned to fly
We cross it our madness
We are looking down the life below
And laugh about the waves of pain
The endless days of sorrow
And never we’ll come down again
There’s a path to follow
We’re going to find
What we’re looking for in heaven

But sometimes I’m drowning in the rivers that you cry
Sometimes I’m sinking while I try to relate to your mind
Sometimes I’m hoping and I fear
Cause I’m so near, with you in outer space
with you in outer space

Probouzející tvoji fantazii
začíná jednoduchým rčením
ve tvém světě jabloní a květin, které nikdy nevadnou
prosím vezmi mě, kde chceš být
žijeme ve vzpomínkách na dětství
naše malé kousky nebe
v našem světě předstírání
můžeme to uskutečnit
chci najít, co hledáš v nebi

ale někdy se topím v řekách, které vypláčeš
někdy tonu, zatímco se pokouším spříznit se s tvou myslí
někdy doufám a obávám se
protože jsem tak blízko, s tebou ve vesmíru

ukládám všechny slzy, které vypláčeš
abych naplnil moře smutku
a později když jsme se učili létat
překročili jsme své šílenství
díváme se na život dole
a smějeme se vlnám bolesti
nekonečným dnům smutku
a nikdy se už dolů nevrátíme
je zde cesta, kterou budeme následovat
najdeme
co hledáme v nebi

ale někdy se topím v řekách, které vypláčeš
někdy tonu, zatímco se pokouším spříznit s tvojí myslí
někdy doufám a obávám se
protože jsem tak blízko, s tebou ve vesmíru
s tebou ve vesmíru

BLOWING AWAY ODNÁŠENÍ
Hudba: Andre Matos, Sascha Paeth
Out of control I let you go
And now I just regret – ohh my babe
I can’t survive to realize
How long I’ll hide the fact
Ohh, a time machine is bringing back to me
The days of wonder, bliss and joy
I feel so good, I can’t avoid…
Ohh, I’m liking that, I’m diving deep inside
It’s diving me crazy, crazy, crazy, crazy, ohh… blowing away

Let me forever show you better who I am
I’ll be your star, I’ll be your guide, I’ll be your man
Okk, babe… can’t you feel me now?
I’ll let you guess that I’ll be under your control
And when you realize, I’ll never let you go
Ohh darling… you belong to me!

I got along, I was so strong
Forever you’ll be gone?
Ohh, my love
I write a tune, I watch the moon
And deep inside the light, I see your face
Ohh, a beam machine, a second it would take
To walk the sky alone with you
And all my dreams are coming true
We don’t feel the ground, we’re gliding through the night
It’s driving me crazy, crazy, crazy, crazy. Ohh… blowing away!

Let me forever show you better who I am
I’ll be your star, I’ll be your guide, I’ll be your man
Okk, babe… can’t you feel me now?
I’ll let you guess that I’ll be under your control
And when you realize, I’ll never let you go
Ohh darling… you belong to me!
Ohh what a dream!

I’ll let you guess that I’ll be under your control
And when you realize, I’ll never let you go
Ohh darling… you belong to me!
Would you come and stay? Joining my dream…
Driving me crazy, crazy, crazy, crazy. Ohh… blowing away!

Neovladatelně jsem tě nechal jít
a nyní jen lituji – o má lásko
nemohou přežít, abych pochopil
jak dlouho budu skrývat fakt
Oh, stroj času přináší zpět
dny zázraku, blaha a radosti
cítím se tak dobře, nemohu uniknout…
Oh, líbí se mi to, utápím se hluboko uvnitř
utápí mě to šíleně, šíleně, šíleně, šíleně..odnáší pryč

Dovol, ať ti navždy ukážu lépe, kdo jsem
budu tvoje hvězda, budu tvůj průvodce, budu tvůj muž
Ok, zlato… copak mě teď necítíš?
nechám tě se domnívat, že budu pod tvým dohledem
a když pochopíš, nikdy tě nenechám jít
Oh miláčku… ty patříš ke mně!

Postoupil jsem, byl jsem tak silný
navždy budeš pryč?
Oh, má lásko
napíšu melodii, sleduji měsíc
a hluboko ve světle vidím tvoji tvář
Oh, stroj na paprsky, trvalo by vteřinu
jít po nebi sám s tebou
a všechny moje sny se vyplní
necítíme zemi, kloužeme nocí
to mě dohání k šílenství, šílenství, šílenství
Oh… odnáší pryč!

Dovol, ať ti navždy ukážu, kdo jsem
budu tvoje hvězda, budu tvůj průvodce, budu tvůj muž
Ok, zlato… necítíš mě teď?
nechám tě se domnívat, že budu pod tvým dohledem
a když pochopíš, nikdy tě nenechám jít
Oh miláčku… ty patříš ke mně!
Oh jaký sen!

nechám tě se domnívat, že budu pod tvým dohledem
a když pochopíš, nikdy tě nenechám jít
Oh miláčku… ty patříš ke mně!
Přišla bys a zůstala? Připojila se k mému snu…
to mě dohání k šílenství, šílenství, šílenství
Oh… odnáší pryč!

I WANT YOU TO KNOW CHCI, ABYS VĚDĚLA
Hudba: Andre Matos, Sascha Paeth
You waste your time to find an answer
You say your life’s a bunch of scraps
Search for the reason that keeps you down
Sighing out, but there’s no land here all around

No way to stand to see you suffer
You’re digging traps you step right in
Hey, there’s a way for anyone who’s wanting
And there’s a road for everyone to go

I want you to know
For all that you do
Well, It’s not too late to rearrange
The pieces of your heart that made you go insane

So if your looking for solutions
And you’re still waiting for the day
That brings you sunrise and lights
The shade from all the pain and misery,
That’s why I say…

I want you to know
For all that you do
Well, It’s not too late to rearrange
The pieces of your heart that made you go insane

There are times of joy and times of pain
And we feel we waste our lives just standing up again…

And if your looking for a reason
You’ll never find, you better try
To move along the road you’re leaving
Never to fear, love is a li

And if you’re living for an answer
Don’t waste your time
Longing to feel
Like any other day you suffered
Back in the days
Life wasn’t real

Plýtváš svým časem, abys našla odpověď
říkáš, že tvůj život je hromada odpadků
hledáš důvod, který tě omezuje
naříkáš, ale není zde kolem žádná země

Není způsob, jak vydržet vidět tě trpět
kopeš pasti, vstoupíš přímo do nich
hej, je cesta pro každého, kdo chce
a je cesta pro každého, po které lze jít

chci, abys věděla
pro vše, co děláš
dobře, není příliš pozdě na uspořádání
kousků tvého srdce, kvůli kterým jsi zešílela

Tak pokud hledáš řešení
a pořád čekáš na ten den
který ti přinese východ slunce a světla
stín ze vší bolesti a trápení
to je, proč říkám…

chci, abys věděla
pro vše, co děláš
dobře, není příliš pozdě na uspořádání
kousků tvého srdce, kvůli kterým jsi zešílela

Jsou časy radosti a časy bolesti
a cítíme, že plýtváme svými životy, když jen znovu vstáváme…

a pokud hledáš důvod
nikdy ho nenajdeš, raději se pokus
posunout se po cestě, kterou opouštíš
nikdy se neboj, láska je lež

a pokud žiješ pro odpověď
neplýtvej svým časem
touha cítit
jako každý jiný den, kdys trpěla
zpět ve dnech
kdy život nebyl opravdový

FICTION SMYŠLENKA
Hudba: Sascha Paeth
Look at the cards pretending
Fooling me in tarot
The story is never ending
I’ve got to pay my price on you
Knowing what I’ll be missing by knowing
That you’ll be gone begging you
On and on and on to think of what you’ve done

But once you forget what means falling in love
You’ll know what means falling in pain
And once you forget that what happened to us
Never could happen again

I’ve got a fiction, of what is gonna be
My own religion, of doing what I feel
I’ve got a million faces, I’ve got a million names
And I’ve got to realize how life can be – haha

Hoping that I will get there
I have already been
Thinking ’bout times that we shared
Looking for a new beginning
Knowing what I am missing
Or telling what I have told begging
You on and on and on
To think about not to go

Once you forget, falling in love means falling in pain
And once you forget that what happened to us
Never could happen again

I’ve got a fiction, of what is gonna be
My own religion, of doing what I feel
I’ve got a million faces, I’ve got a million names
And I’ve got to realize how life can be

Podívej se na karty předstírající
balamutící mě v tarotu
příběh nikdy nekončí
musím zaplatit svoji cenu tobě
vím, že co budu postrádat věděním
že budeš pryč, prosím tě
dál a dál přemýšlím, co jsi udělala

Ale jakmile zapomeneš, co znamená zamilovat se
poznáš, co znamená propadnout bolesti
a jakmile zapomeneš, co se nám stalo
nikdy by se nemohlo stát znovu

Mám smyšlenku toho, co bude
moje vlastní náboženství, dělat to, co cítím
mám milion tváří, mám milion jmen
a musím pochopit, jaký může život být – haha

Doufám, že se tam dostanu
už jsem přemýšlel
o dobách, které jsme sdíleli
hledáním nového začátku
poznáváním, co postrádám
nebo říkáním, co jsem řekl
prosím tě dál a dál
abys přemýšlela o tom, nejít

Jakmile zapomeneš, že zamilování znamená propad do bolesti
a jakmile zapomeneš, že co se stalo nám
nemohlo by se nikdy stát znovu

Mám smyšlenku toho, co bude
moje vlastní náboženství, dělat to, co cítím
mám milion tváří, mám milion jmen
a musím pochopit, jaký může život být

Advertisements

About Janus

Janus Aureus is my recently-inaugurated personal blog (written in portuguese, but with some texts in english as well). Fiore Rouge is my old (but still very active - in fact, more than Janus :P) blog (I started it back in 2005). Mentalize is a fan-made website (since 2005). if you wish to contact me for any reason, visit my blog and leave a comment OR see email above (top left) - no, my name's not Andre - actually, I'm not even a guy! LOL Long story... O Janus Aureus é meu blog pessoal - escrito em português - ainda sem muito conteúdo, pois foi começado no final de dezembro de 2011. Já o Mentalize foi aberto em 2005 e está escrito em várias línguas *rs* Privilegio o uso do inglês ali porque o pessoal estrangeiro não tem muitas informações sobre o AM. Quem quiser entrar em contato comigo por qualquer motivo, deixe um comentário nos meus blogs ou use o email que está aí em cima à esquerda (e não, eu não sou o Andre - aliás, sou mulher!).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s